Menu

E hèm, lập 1 pic cho Fờ tu nào, nhào dzô nhào dzô:))

Discussion in 'Hội quán Cựu học sinh' started by nói it_nói nhiều_M2T, Aug 30, 2010.

Share This Page

  1. dangnttam

    dangnttam New Member

    • Messages: 6
    • Likes Received: 0
    Các bác ơi, nghe nói Fờ tu nhiều pêđê lắm ó:))